Naar aanleiding van de verkiezingen voor het Vlaamse en Europese parlement maakt de Vlaams-Socialistische Beweging (V-SB) een analyse om haar positie in het politieke veld te bepalen. Op geen enkele manier heeft de V-SB de pretentie om haar analyse als een stemadvies te beschouwen.

 

Linkse staatshervorming

Een staatshervorming met twee pijlers is onontbeerlijk om onder het juk van de failliete Belgische staatsstructuren en het failliete sociaal-economische model vandaan te geraken.

De institutionele pijler houdt in dat Vlaanderen de Belgische staatsstructuren ter discussie stelt: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet worden afgeschaft, zodat Brussel de volwaardige hoofdstad van Vlaanderen kan worden. Dat betekent ook dat de culturele en taalrechten van Franstaligen in en rond Brussel erkend moeten worden. Het federale niveau moet ontbonden worden, zodat het niet langer een hindernis vormt voor Vlaanderen en Wallonië om hun eigen toekomst uit te bouwen en opdat beide naties kunnen samenwerken waar ze dat nodig achten.

De sociaal-economische pijler betekent dat Vlaanderen de hefbomen voor een Vlaamse economie in handen neemt. Daarom moet Vlaanderen zich losmaken uit supranationale cekels die vandaag op een ondoorzichtige en oncontroleerbare manier het economische beleid uittekenen. De Lissabonstrategie en de Vlaamse vertaling ervan in het Pact 2020 is slechts één - maar uitermate belangrijk - voorbeeld van dat laatste.

Het verschil met een aantal Vlaamse partijen mag duidelijk zijn: daar waar zij de ene afhankelijkheid voor de andere willen inruilen en daar waar zij niet meer willen dan Vlaanderen de plaats van België geven in de supranationale instellingen, pleit de V-SB voor soevereiniteit.

 

Vrije verbonden naties

De Europese Unie is een gevangenis geworden voor de naties zonder staat, waarin getracht wordt hen te breken in hun eigenheid. Tegelijkertijd rijdt de EU als een pletwals over basisrechten. De V-SB wil benadrukken dat dit allemaal alleen maar mogelijk is omdat de huidige staten daar naartoe hebben gewerkt, als slaven van het mondiale kapitaal.

Op institutioneel vlak moet het gewicht van de EU afgebouwd worden en moeten alle naties hun directe stem krijgen. Het recht op zelfbeschikking en het recht om een eigen politiek, economisch, sociaal en cultureel beleid uit te werken, moeten gelden voor alle naties. Daar waar zij dat nodig vinden, moeten naties autonoom tot samenwerking kunnen overgaan, zonder dat één of andere technocratische instelling dat oplegt. Vlaanderen moet uit de Europese gevangenis breken.

Vooral op sociaal-economisch vlak zal samenwerking nodig zijn. Samen met andere naties moet Vlaanderen actief worden in de verdediging van de basisrechten. De sociale afbraakpolitiek, de inperking van politieke en burgerrechten, het vrijspel van speculatieve kapitaalstromen, de NAVO als militaire en imperialistische macht, de ondoorzichtigheid van het sociaal overleg op Europees niveau, de opgedrongen Lissabon-strategie... Vlaanderen mag hier niet aan meewerken en moet samen met andere naties de Europese machine stoppen.

 

Om een linkse staats(her)vorming mogelijk te maken, en om deze Europese Unie te stoppen, is verregaand overleg en samenwerking met andere Europese naties cruciaal. De V-SB sluit daarmee aan bij andere links-soevereinistische politieke partijen en formaties in Europa, zoals Iniciativa Internacionalista. Dit is een lijst die alle naties in de Spaanse staat bundelt en met een duidelijke boodschap naar de Europese verkiezingen stapt: solidariteit onder de volkeren. Ook Euskal Herriaren Alde in de Franse staat is een voorbeeld voor Vlaanderen. Deze lijst gaat naar de verkiezingen onder de slogan “voor een Europa van de volkeren en van de werknemers”. Binnen een paar jaar moeten wij dat hier ook kunnen doen.