Op 23 februari hield de HDP (Halkların Demokratik Partisi – Partiya Demokratîk a Gelan – Democratische Partij van de Volkeren) haar 4e Congres. De V-SB was uitgenodigd, maar kon om praktische redenen geen afvaardiging sturen. Wel werd onderstaande solidariteitsboodschap gezonden:

 

[Nederlands]

Beste vrienden en kameraden,

We danken jullie van harte voor jullie uitnodiging om dit heel belangrijke congres bij te wonen. Om materiële redenen zien wij ons echter in de onmogelijkheid dit congres bij te wonen.

Wij wensen iedereen die het congres bijwoont zeer succesvolle discussies, om de HDP voort te versterken. We geloven dat de HDP vandaag de belangrijkste kracht is voor de bouw van een democratische maatschappij in het noordelijke deel van Koerdistan en de andere delen van de huidige Turkse Republiek.

 

Wij begroeten alle leden van de HDP, maar in het bijzonder jullie zeer moedige leiding en al jullie leden die door de Turkse Republiek in haar gevangenissen gegijzeld worden: gewone mensen, partijbestuurders, co-burgemeesters, parlementsleden en voormalige co-voorzitters. We wensen jullie allen moed en vastberadenheid in jullie strijd tegen onderdrukking en jullie strijd voor vrijheid, rechtvaardigheid, gelijkheid en democratie, en voor zelfbeschikking voor de volkeren in de Turkse Republiek.

Met kameraadschappelijke groeten,

De V-SB

 

[English]

Dear friends and comrades,

We thank you very much for the kind invitation that you extended to us to attend this very important congress. However, due to material circumstances we are unable to attend this congress.

We wish to everybody attending the congress very successful deliberations to strengthen further the HDP. We believe the HDP is the most important force today to build a democratic society in the northern part of Kurdistan and other parts of the current Turkish Republic.

We extend our greetings to all of the membership of the HDP, but in particular to your very courageous leadership and all your members who have been taken hostage by the Turkish Republic in its jails: common members, party administrators, co-mayors, members of parliament and former co-chairs. We wish all of you courage and steadfastness in your struggle against oppression and your struggle for freedom, justice, equality and democracy and for self-determination for the peoples in the Turkish Republic.

With fraternal greetings,

Flemish Socialist Movement V-SB