Op 1 september is het woonrecht in Doel vervallen. De enkele honderden bewoners die dit dorp nog steeds telt, zullen nu officieel mogen opkrassen. Dat Doel moet verdwijnen om plaats te maken voor een nieuw dok waar het economische nut allesbehalve zeker van is, krijgt weinig aandacht in de pers en al helemaal niet in (spatie) de politieke wereld die wordt gedomineerd door een discours waar enkel groeicijfers en winsten tellen.

 Actiegroepen hebben jarenlang strijd gevoerd voor het behoud van Doel en erfgoed en milieu in het algemeen in dit door staal en beton volgegoten Vlaanderen. Begin augustus was er nog de zeer geslaagde Scheldewijding met een muzikaal solidariteitsfeest, waarop duizenden mensen afkwamen. En ook nu het einde van het woonrecht er gekomen is, laten de Doelenaars zich niet zomaar kisten. Op 30 augustus lanceerde de onafhankelijke vzw KunstDoel een campagne om spreekrecht voor Doel in het Vlaams Parlement te krijgen

Vanzelfsprekend was er deze zondag ook een delegatie van de Vlaams-Socialistische Beweging (V-SB) present, samen met vele anderen, aangezien ook de V-SB zich vragen stelt bij het havenbeleid, waarbij groei vooral in kwantiteit wordt gezocht en niet in kwaliteit. Wij zijn er niet van overtuigd dat de haven per se moet uitbreiden met dokken die nog groter moeten zijn. Een vooruitstrevend havenbeleid moet eerst kijken naar de kwaliteit van de bestaande infrastructuur. Er mag zeker geïnvesteerd worden in de havens van Vlaanderen, maar dan wel in het belang van de bevolking en de werkgelegenheid. We denken aan vernieuwende economische takken die de oude, voorbijgestreefde industrieën moet kunnen vervangen, en aan nieuwe vervoersmogelijkheden in plaats van overvolle wegen. En er moet uitgekeken worden naar economische activiteit die de Vlaamse bevolking welvaart oplevert in plaats van een transfers van grote winsten naar (veelal buitenlandse) multinationals. Ten slotte willen we ook een einde aan de absurde onderlinge concurrentie tussen de havens op kleine lap grond als de onze. Een rationele havenpolitiek moet de hoogst noodzakelijke groei in kwaliteit mogelijk maken. De V-SB is zeker niet de enige politieke beweging die deze bedenkingen en voorstellen maakt, maar toch valt het op dat de dogma's van de eeuwige uitbreiding en groei blijven heersen. De koppigheid waarmee de regering-Peeters elk debat over Doel uit de weg gaat is tekenend voor het verdere beleid waar deze regering voor staat, een beleid volledig geënt op de verzuchtingen van machtige industriële lobbies en het havenpatronaat. Er wordt geen enkel debat gevoerd over de vraag of het geplande Saeftinghedok wel rendabel zal zijn en de sloop van een heel dorp en vernietiging van een aanzienlijk stuk authentieke polder waard is. Er bestaan geen duidelijke cijfers over hoeveel jobs dit nieuwe dok zal opleveren. Het bestaande maar niet gebruikte Doeldok (in de volksmond wel eens de duurste visvijver of zwemkom genoemd) is alvast geen goed voorbeeld. Zoals het er nu naar uitziet, zullen de bewoners van Doel voor dit wanbeleid moeten boeten. We herinneren eraan dat de CD&V van minister-president Peeters de kiescampagne voerde met als thema 'Een Warm Vlaanderen' ...

Voor de V-SB is het duidelijk dat Doel nog steeds een leefbaar dorp kan zijn. Ondanks de pesterijen, intimidaties en het politieke negeren blijven de bewoners en de actiegroepen in het verzet gaan. Wij waren dan verrast te horen dat de sp.a, zij het zèèr schuchter, scheen te willen verklaren dat ze het behoud van Doel steunt, zij het echter tijdelijk en onder voorbehoud. Het dorp moet voor deze partij immers nog steeds meteen verdwijnen zodra het nieuwe dok aangelegd wordt. Het is echter maar zeer de vraag, of dit zich ook zal vertalen in regeringsbeleid - temeer daar de verklaring van de sp.a er, bij een nadere analyse, er eigenlijk op neerkomt dat Doel mag blijven... tot het wegmoet... De V-SB steunt Doel 2020 dan ook volledig in zijn vraag aan bevoegde minister Freya Van den Bossche (sp.a) om het woonrecht aan te passen en de Doelenaars opnieuw rechtszekerheid te geven. Wij blijven eveneens voorstander van een constructieve dialoog tussen alle betrokken partijen en de Vlaamse regering om Doel alle kansen te geven waar het recht op heeft.

Het is duidelijk welke kant de Vlaamse regering op wil met Vlaanderen, en dit is niet het Vlaanderen dat de V-SB voor ogen heeft. Om die reden is het van cruciaal belang is om de druk zoveel en zolang mogelijk op de ketel te houden. Daarom roept de V-SB iedereen op om het volgende formulier af te drukken, door zoveel mogelijk mensen te laten ondertekenen en op te sturen naar het adres vermeld onderaan op het formulier.

Het gaat immers niet om 'slechts een dorp', maar om de weg die we met Vlaanderen willen inslaan. Waar zullen de volgende slachtoffers vallen, indien Doel vernietigd wordt?