Het lijkt erop dat het multinationale kapitaal besloten heeft dat Opel Antwerpen zal moeten sluiten. Voor de Vlaams-Socialistische Beweging (V-SB) toont dit nogmaals de ongeloofwaardigheid aan van het streven van de Vlaamse politieke elite om de werkgelegenheid in Vlaanderen te verzekeren door het scheppen van een 'klimaat' dat het voor multinationale ondernemingen aantrekkelijk zou moeten maken om hier te investeren. Zo wordt Vlaanderen gereduceerd tot speelbal voor de eisen van het multinationale patronaat, en wordt de weg stelselmatig vrijgemaakt voor een afbraak van de sociale verworvenheden

De V-SB ziet geen reden waarom Vlaanderen niet zou kunnen overgaan tot een nationalisatie of socialisatie van Opel Antwerpen. Dit mag evenwel niet betekenen dat er eindeloos gemeenschapsgeld moet worden gestoken in verouder(en)de en milieuonvriendelijke technologie. Er mag niet, zoals het Belgische patronaat dat eertijds met Wallonië gedaan heeft, nagelaten worden om te investeren in een reconversie naar een modernere en duurzamere economie. De V-SB is dan ook voorstander van een overschakeling naar een productie van wagens voor het openbaar vervoer en milieuvriendelijkere auto's - een idee dat reeds enige tijd geleden ook door Herwig Jorissen (ABVV-Metaal) geopperd werd.