Flamanski socialistički pokret (V-SB) stremi ka realizaciji socialističkog društva sa jednakim mogućnostima, pravima i dužnostima svih njegovih stanovnika u nezavisnoj Flandriji, van svih antidemokratskih i kapitalističkih nadnacionalnih struktura a u saradnji sa drugim narodima i državama koji vole slobodu.

Kao socialistička organizacija, V-SB smatra da današnji kapitalistički sistem samo služi interesima male elite a nikako onima radećeg stanovništva, za koje, međutim, čini stalnom pretnjom uslovima života. Za probleme na socialnom kao i na ekološkim planu V-SB smatra jedinim rješenjem zamjenu ovog sistema društvom gdje solidarnost i demokratsko donošenje odluka o društvu i ekonomiji čine osnovnim principima i gdje bude vraćena i ojačana narodna suverenost.

V-SB smatra Belgiju konstrukcijom koja samo služi belgijskom i svjetskom velikom kapitalu i koja uz to ograničava slobodno samoopredjeljenje i razvoj naroda na njenom području. Štaviše, V-SB smatra da prelaz u socialistički sistem samo može da se svrši uzevši u obzir nacionalni kontekst. Zato stremi ka osnovi nove, socialističke države, obuhvaćajuća područje današnjeg flamanskog regiona i regiona glavnog grada Brisela.

U okviru spomenutog ubjeđenja o neophodnosti narodne suverenosti, V-SB se opira svakom pokušaju smanjenja ili uništavanja te suverenosti stvaranjem nedemokratskih nadnacionalnih struktura. Međutim, to ne znači da V-SB vjeruje u uzvodljivost socialističke Flandrije kao izolovanog rajskog ostrva; on jeste uvjeren da je međunarodna saradnja poželjna i neophodna, i podržava narode i pokrete u inostranstvu koji se bore za srodne ciljeve. Zbog toga se V-SB i opira oblicima izrazima flamanskog nacionalizma koji su protiv valonskog naroda, kao i pokretima koji samo streme ka flamanskoj nezavisnosti kako bi odbacili svaku solidarnost sa našim južnim komšijama.

V-SB smatra Flamancem svakoga koji živi u željenoj teritoriji buduće flamanske države, bez obzira na porijeklo, pol, vjeroispovijest, maternji jezik, seksualno opredeljenje ili bilo koji beznačajni kriterijum. U flamanskoj državi kulturna prava manjinskih grupa treba da se poštuju. Međutim, to ne može da bude opravdanje nastanka i konsolidacije paralelnih društava koja igraju dezintegrativnu ulogu u društvenom tkivu.