De Vlaams-Socialistische Beweging (V-SB) feliciteert en bedankt de Waalse regering en die van de Franse Gemeenschap voor de positie die ze innemen tegen het handelsverdrag CETA, waardoor de Belgische regering geen unaniem mandaat krijgt om het op de Europese Raad van Ministers goed te keuren. Met deze beslissing komen ze op voor een behoud van de Waalse en Vlaamse soevereiniteit. Net als het Trans-Atlantisch vrijhandelsverdrag TTIP zou het CETA, dat uit angst voor een veto van de bevolking nooit ter stemming of bij referendum aan de inwoners werd voorgelegd, er immers voor zorgen dat wat ons nog rest van economische zelfstandigheid volledig overgedragen zou worden aan de grillen van een groep niet-verkozen EU-technocraten en bedrijven die hun financiële belangen kunnen afdwingen via een privaat supranationaal arbitragehof (ten nadele van de belangen van consumenten, arbeiders of het leefmilieu) en daarmee onze democratie overhandigen aan een instantie waar de burger geen enkele inspraak op heeft of ooit nog op zal hebben. Vanaf de eventuele invoering zullen onze eigen verkozenen geen enkele invloed meer hebben op de afgesproken materies en gaat de staat hiermee volledig op in een Europese markt en economische superstaat. Soevereiniteit, onderworpen aan lokale democratie en inspraak van burgers, zou volledig opgegeven worden ten bate van winstbejag. Daar gaat het werkelijk om.

 

 

 

 

Ondanks wat door de Vlaamse regeringspartijen beweerd wordt, mobiliseren de Vlamingen wel degelijk massaal tegen de vrijhandelsverdragen en leggen de Franstalige regeringen hun visie geenszins aan hen op. Getuige hiervan zijn de massale burgeracties in verschillende grote Vlaamse steden die, ondanks het feit dat ze in de Nederlandstalige pers minder of niet aan bod komen, wel degelijk een grote mobilisatiekracht hebben en die zich onlangs culmineerden in de grote 'STOP TTIP/CETA'-betoging in Brussel.

 

 

 

Als Vlaamse independentisten juichen we het hoe dan ook principieel toe wanneer Wallonië soeverein over zijn eigen toekomst beslist. Wij stellen vast dat het uiteindelijk zo ver gekomen is dat een Waalse regeringspartij, die federaal in de oppositie zit, beter opkomt voor meer Waalse en Vlaamse soevereiniteit ten opzichte van Europa en bijgevolg beter de Vlaamse belangen verdedigt dan de Vlaamse Regering. Wij roepen deze laatste dan ook op om het Waalse voorbeeld te volgen.