Op maandag 24 juni 2013 organiseren de ACOD en het VSOA, samen met het ABVV, ACV en ACLVB, een grote staking en betoging vóór de toekomst van een kwaliteitsvolle openbare dienst die werkzekerheid verzekert en tegen de ziekelijke Europese besparingsdrift, geconsolideerd in het VSCB (Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur), ook wel het 'begrotingspact' genoemd. Een staking die de Vlaams-Socialistische Beweging (V-SB) volledig steunt en waaraan zij ook zal deelnemen.

Sinds korte tijd wordt dit verdrag massaal door de parlementen van de lidstaten van de eurozone goedgekeurd, momenteel reeds twaalf, en de procedure in België loopt. Voor ons is het echter nog niet te laat! Indien één van de negen Belgische parlementen tegen het verdrag stemt, zal het land dit moeten verwerpen en kan er misschien eindelijk debat over worden gevoerd. Aangezien het maandag aan de Brusselse raadsleden voorgelegd wordt, is het dan ook van het allergrootste belang om massaal naar de hoofdstad te komen om onze stem te laten horen: een stem tegen de ziekelijke bezuinigingsdrang van Europa, die ons versmacht en een catastrofe betekent voor het land en al zijn inwoners.

Doel van het verdrag is eenvoudig en ligt volledig in de lijn van wat Europa wil: eeuwige bezuinigingen en soberheid (enkel voor de werkenden en werklozen, natuurlijk) opnemen in de nationale wetgeving van de ondertekenende landen, tot op grondwettelijk niveau toe. De gouden evenwichtsregel luidt dat de begrotingen van de lidstaten structureel in evenwicht moeten zijn en dat het begrotingstekort in een lidstaat niet meer mag bedragen van 0,5% van het BBP, dit terwijl de norm van 3% reeds onhoudbaar bleek te zijn en België mee in een economische crisis heeft gestort. Door dit verdrag goed te keuren zal België zich vrijwillig onderwerpen aan de dictaten van het Europese bankierssysteem en zich de vrijheid ontnemen om zelf een eigen begroting op te maken. Op alle niveaus zal er nog meer bezuinigd moeten worden dan nu reeds het geval is, onder permanent voogdij van de EU. Met de crisis als excuus wordt het neoliberale model, met instemming van een meerderheid van de sociaaldemocratische volksvertegenwoordigers van de parlementen, verder uitgebouwd om van België een echte provinciestaat van de ultraliberale EU te maken.

Voor de openbare diensten komt dit de facto neer op een volledige ontmanteling, massale ontslagen, een bevriezing van de aanwervingen en statutaire benoemingen, geen sectorale akkoorden meer, gesnoei in de sociale rechten van de werknemers, en nog veel meer. Gevolgen die ook alle burgers zullen ondervinden, zowel op het vlak van hun eigen portefeuille als op het vlak van dienstverlening.

Dit mogen wij niet laten gebeuren! Wij roepen dan ook iedereen op om maandag massaal onze stem te laten weerklinken in de straten van Brussel. Het is nog niet te laat!